تست کشش-فشار-خمش

• آزمایش كشش فولاد، آلومینیوم و غیره بر روی نمونه های تخت و گرد، نمونه های M6 تا M12 با فیکسچر، تست کشش میلگرد ساده و آجدار، لوله، انواع پیچ و مهره و سیم بکسل

• تعیین استحكام كششی نهایی (UTS)، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی، درصد كاهش سطح مقطع، ثابت فنر کششی و فشاری

• انجام آزمایش خمش نمونه های جوشكاری شده، خم و باز خم میلگردها، PQR

• آزمایش فشار فلزات و کامپوزیت ها

تست کشش چیست؟

دستگاه تست کشش یونیورسال

دستگاه تست کشش 25 تن SCHENCK-TREBEL- ساخت آلمان

دستگاه کشش 100 تن

دستگاه کشش 5 تن

٭در كلیه آزمون های مکانیکی هزینه آماده سازی نمونه ها از قبیل برش، مانت، ماشین كاری و تهیه پلاگ برای لوله ها جداگانه محاسبه خواهد شد.

٭هزینه پیچ و مهره های تهیه شده برای آزمون بار گواه جداگانه محاسبه خواهد شد.