تست ضربه شارپی (Charpy Impact)

• آزمایش ضربه شارپی در دمای محیط

• تست ضربه شارپی در دمای صفر درجه

• آزمون ضربه شارپی در دمای زیر صفر تا 70- درجه سانتیگراد

• آماده سازی نمونه ضربه فلز پایه و جوش طبق استاندارد

تست ضربه چیست؟

دستگاه ضربه شارپی

دستگاه تست ضربه شارپی Zwick Charpy Impact Tester – ساخت آلمان

ناچ زن تست ضربه

دستگاه ناچ زن تست ضربه شارپی

• هزینه آزمایش و یا نمونه سازی ضربه در موارد خاصی كه نیاز به كار بیش از حد معمول دارند برحسب میزان كار انجام شده محاسبه می گردد.