صفحه اصلی میکرو سختی

میکرو سختی

• میکرو سختی سنجی قطعات فلزی به روش‌های ویكرز و نوپ
تهیه پروفیل سختی با رسم نمودار و تعیین عمق لایه سخت کاری شده

دستگاه میکرو سختی سنج

نام دستگاه: Microhardness Tester - ساخت ژاپن

 

• هزینه آزمایش و یا نمونه سازی موارد خاصی كه نیاز به كار بیش از حد معمول دارند برحسب میزان كار انجام شده محاسبه می گردد.

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

محمدرضا رحمانی سراجی


حمید ارونی حصاری