سختی سنجی ماکرو و میکرو

• سختی سنجی ماکرو به روش‌های برينل، ويكرز و راكول C (HRC)، راکول B (HRB)، راکول A (HRA)

• سختی سنجی مقاطع جوش، HAZ و فلز پایه

• اندازه گیری سختی سطح و مغز نمونه

Macro hardness

نام دستگاه: Macrohardness Tester  - ساخت آلمان
سختی سنج پرتابل

دستگاه سختی سنج پرتابل Proceq Equotip 2- ساخت سوئیس

 • میکرو سختی سنجی قطعات فلزی و انواع پوشش به روش‌های ویكرز و نوپ

• تهیه پروفیل سختی با رسم نمودار و تعیین عمق لایه سخت کاری شده

• سختی سنجی پوشش و لایه های نازک

• امکان اندازه گیری سختی فازهای مختلف متالوگرافی

دستگاه میکرو سختی سنج

نام دستگاه: Microhardness Tester - ساخت ژاپن

 انواع استانداردهای سختی سنجی

  • سختی برینل طبق استاندارد ASTM E10-ISO 6506
  • سختی ویکرز طبق استاندارد ASTM E92-ISO 6507
  • سختی راکول طبق استاندارد ASTM E18-ISO 6508
  • میکروسختی ویکرز و نوپ طبق استاندارد ASTM E384

 

 • هزینه آزمایش و یا نمونه سازی موارد خاصی كه نیاز به كار بیش از حد معمول دارند برحسب میزان كار انجام شده محاسبه می گردد.