بينيت
بينيت
بينيت
بينيت
پرليت-فريت مرزدانه ای
پرليت-فريت مرزدانه ای
پرليت-فريت مرزدانه ای
پرليت-فريت مرزدانه ای
پوشش سطحی
پوشش سطحی
چدن خاكستری - فريت پرليت
چدن خاكستری - فريت پرليت
چدن خاكستری - فريت پرليت
چدن خاكستری - فريت پرليت
چدن-خاكستری-B-گرافيت
چدن-خاكستری-B-گرافيت
چدن-خاكستری-C-گرافيت
چدن-خاكستری-C-گرافيت
چدن-خاكستری-D-گرافيت
چدن-خاكستری-D-گرافيت
چدن-خاكستری-E-گرافيت
چدن-خاكستری-E-گرافيت
چدن خاكستری - پرليت فريت
چدن خاكستری - پرليت فريت
چدن سفيد - ساختار دندريتی
چدن سفيد - ساختار دندريتی
چدن سفيد - لدبوريت
چدن سفيد - لدبوريت
چدن ماليبل فريتی - گرافيت برفی شكل
چدن ماليبل فريتی - گرافيت برفی شكل
چدن نودولار - فريت - پرليت - لدبوريت
چدن نودولار - فريت - پرليت - لدبوريت
چدن نودولار - مارتنزيت - فريت
چدن نودولار - مارتنزيت - فريت
چدن نودولار فريتی
چدن نودولار فريتی
چدن نودولار-كربن سوزی سطحی
چدن نودولار-كربن سوزی سطحی
ذرات سولفيدی
ذرات سولفيدی