آزمایشگاه متالوگرافی 

• بررسی ریز ساختار و درشت ساختار متالوگرافی فلزات با استفاده از میكروسكوپ های نوری و الكترونی

• تعیین نوع، اندازه و توزیع گرافیت در چدن ها

تعیین اندازه دانه در ریز ساختار فلزات

ضخامت سنجی پوشش و اندازه گیری ضخامت لایه دكربوره

• بررسی خطوط سیلان در قطعات فورج و ماكروگرافی مقاطع جوش

• تهیه سولفور پرینت و رپلیکا (متالوگرافی غیرمخرب)

تعیین سیکل عملیات حرارتی، روش تولید و نوع عملیات سطحی

• بررسی علت شکست قطعات فلزی (شکست نگاری-Fractography)

متالوگرافی چیست؟

متالوگرافی نوری

نام دستگاه: Optical Microscope - ساخت آلمان

تجهیزات جانبی: میکروسکوپ استریو

٭ در كلیه موارد هزینه آماده­ سازی نیز گنجانده شده است.

٭ در ضخامت ­سنجی پوششهای چند لایه، به ازای هر لایه اضافی مبلغی به هزینه افزوده می­شود.
٭ در صورت درخواست تصاویر متالوگرافی اضافه بر تصاویر ارائه شده در گزارش، برای تصاویر از قبل تهیه شده و برای تصاویر متالوگرافی تهیه شده به درخواست مشتری مبلغی به ازای هر تصویر دریافت می­شود.