صفحه اصلی آزمون های غیرمخرب

آزمون های غیرمخرب

ضخامت سنجی پوشش هاي غير آهنی بر روي فلزات پايه آهنی به روش الكترومغناطيسی
ضخامت سنجی پوشش های غير هادی بر روي فلزات پايه غير مغناطيسی همچون آلومينيوم، مس، فولاد زنگ نزن و غيره به روش ادی كارنت
• آزمايشات آلتراسونيك (UT)، راديوگرافی (RT)، ذرات مغناطيسی (MT) و مايعات نافذ (PT) از طريق آزمايشگاه همكار

ضخامت سنجی پوشش

نام دستگاه: Coating Thickness Gauge - ساخت انگلستان

 

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

زینب فرخ