صفحه اصلی کوانتومتری

کوانتومتری

کوانتومتری

• کوانتومتری و اندازه گیری میزان كلیه عناصر در آلیاژهای پایه فلزی شامل آهن (Fe)، مس (Cu)، آلومینیوم (Al) و نیکل (Ni)
• آنالیز شیمیایی قطعات کوچک با ابعاد حداقل 6x6 mm
• آنالیز شیمیایی ورقهای نازک با ضخامت حداقل 1mm
• آنالیز شیمیایی مفتول ها در حالت عمودی و افقی با قطر حداقل 0.8mm
• آنالیز شیمیایی قطعات بدون تخریب تا وزن حداکثر 14 کیلوگرم
• امکان اندازه گیری مقدار برخی از عناصر در حد ppm
• آناليز كوانتومتری پرتابل در 10 پایه شامل آهن(Fe  )، آلومینیم(Al)، مس(Cu)، نیکل(Ni)، کبالت(Co)، روی(Zn)، قلع(Sn)، سرب(Pb)، تیتانیوم(Ti) و منیزیم(Mg)

 

کوانتومتر چیست؟

دستگاه کوانتومتر

دستگاه کوانتومتری به روش اسپکتروسکپی Spark Emission Spectrometer - ساخت آلمان


کوانتومتر پرتابل

دستگاه کوانتومتر پرتابل Spectrotest- ساخت آلمان


٭ در آنالیز كوانتومتری در صورت نیاز به اسپارك اضافی (بدلیل ناهمگنی قطعه یا درخواست مشتری و غیره) به ازای هر اسپارك اضافی مبلغ 30000 ریال به هزینه ها افزوده می شود.

٭نمونه های خاص شامل نمونه هایی است كه آنالیز کوانتومتری آنها نیازمند فیكسچر بوده یا حداكثر مقطع آنها از دایره ای به قطر 8mm کمتر بوده یا ورق هایی با ضخامت کمتر از 1mm یا نمونه های نسبتاً بزرگ كه بایستی بدون تخریب آنالیز شده و یا اندازه گیری در مقیاس ppm می باشد.

متخصصین دستگاه کوانتومتری

نام و نام حانوادگی

مریم معافی 

زینب فرخ