صفحه اصلی ماکرو سختی

ماکرو سختی

• سختی سنجی ماکرو به روش‌های برينل، ويكرز و انواع راكول

سختی سنجی ماکرو

نام دستگاه: Macrohardness Tester  - ساخت آلمان

 

سختی سنج پرتابل

دستگاه سختی سنج پرتابل Proceq Equotip 2- ساخت سوئیس

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

محمدرضا رحمانی

حمید ارونی حصاری