صفحه اصلی آزمون ضربه

آزمایش ضربه

• آزمایش ضربه شارپی در دمای محیط
• آزمایش ضربه شارپی در دمای صفر درجه
• آزمایش ضربه شارپی در دمای زیر صفر
آزمایش ضربه شارپی چیست؟

دستگاه ضربه شارپی

دستگاه تست ضربه Charpy Impact Tester - ساخت آلمان

خدمات قابل ارایه

 

• هزینه آزمایش و یا نمونه سازی موارد خاصی كه نیاز به كار بیش از حد معمول دارند برحسب میزان كار انجام شده محاسبه می گردد.

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

محمدرضا رحمانی سراجی

حمید ارونی حصاری