صفحه اصلی کربن-گوگرد گیری LECO

کربن- گوگردگیری LECO

• تعیین میزان کربن و گوگرد در فولادها، فلزات غیرآهنی، مواد سرامیکی، اکسیدها و کاربیدها با دقت یک هزارم درصد وزنی

کربن/گوگرد گیری LECO

نام دستگاه: Carbon/ Sulfur Determinator - ساخت امریکا

تجهیزات جانبی: کوره ذوب القایی، کنسول کنترل

 

٭آنالیز كربن و گوگرد مواردی كه نیاز به آزمایش و بررسی اضافی داشته باشد جداگانه محاسبه خواهد شد.

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی

شیرین طایفه حاج حسینی خامنه