صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی مقالات منتشر شده

مقالات منتشر شده


عنوان مقاله


تحولات ریزساختاری در طی اتصال TLP سوپرآلیاژ پایه نیکل IN-738LC با استفاده از فویل لحیم آمورف MBF-15

چکیده:

در این پژوهش اتصال سوپرآلیاژ IN-738LC به روش فاز مایع گذرا (Transient Liquid Phase bonding) با استفاده از فویل آمورف MBF-15 مورد بررسی قرار گرفت. فرایند اتصال دهی در دماهای  1170-1130 درجه سانتیگراد و زمان های 60-15 دقیقه تحت اتمسفر خلاء انجام شد. ریزساختار ناحیه اتصال با استفاده از میکروسکوپ نوری و SEM مطالعه شد. بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که ناحیه اتصال شامل سه منطقه مجزای ASZ، ISZ و DAZ می باشد. ذرات فازهای ثانویه بورایدی غنی از نیکل و کروم در ناحیه میانی منطقه اتصال مشاهده گردید ولی ناحیه ISZ به علت کامل شدن انجماد همدما فاقد ذرات فاز ثانویه بود. همچنین بررسی های ریزساختاری وجود فازهای ثانویه بورایدی و کربو بورایدی غنی از کروم با مورفولوژی بلوکی و ویدمن اشتاتن را در ناحیه DAZ نشان داد. در نهایت مرحله انجماد همدما در دمای 1130oC و زمان 30 دقیقه کامل شده حال آنکه با افزایش دما تا 1170oC سرعت فرآیند انجماد همدما کاهش می¬یابد.

ارائه شده در: هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی

سال انتشار: 1393

 

فرآوری فویل لحیم کاری آمورف MBF-15 به روش ریخته ریسی

چکیده:

متداول­ترین روش تولید فویل­های فلزی پیوسته با ساختار آمورف (شیشه­ای) و کیفیت سطحی و ابعادی بالا، فرایند تک مرحله­ای ریخته ریسی نوارهای عریض (Planar Flow Casting  ) می­باشد. در پژوهش حاضر با طراحی و ساخت نازل ریخته ریسی از جنس نیترید بور (BN  ) و بررسی پارامترهای موثر بر فرایند ریخته ریسی، فویل آمورف با ضخامت µm   35 و پهنای mm   20 از آلیاژ لحیم Ni-13Cr-3Fe-3.2B-4.5Si-1Co-0.06C   با نام تجاری MBF-15   با کیفیت سطحی عالی تولید شد. مطالعه تاثیر پارامترهای فرایند، بر مشخصات ابعادی فویل­های ریخته ریسی شده نشان داد که با افزایش سرعت خطی دیسک و کاهش فشار تزریق، فاصله نازل تا دیسک و پهنای شکاف نازل، ضخامت فویل­ها کاهش می­یابد. ساختار آمورف فویل­های تولید شده با انجام آزمایش XRD   بر روی هر دو سطح آزاد و تبریدی مورد تایید قرار گرفت. بررسی کیفیت سطحی فویل­ها با استفاده از میکروسکوپ استریو مشخص کرد که سطح آزاد فویل­ها کاملاً صاف و صیقلی بوده و سطح تبریدی آنها دارای الگوی سطحی از نوع جناغی می­باشد.

ارائه شده در: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

سال انتشار: 1392

 

A Study on Processing and Characterization of BNi2 Nickel-based Amorphous Brazing Foil

چکیده:

Nowadays, amorphous brazing foils are widely used in various industries such as aerospace and energy due to having characteristics such as low thickness, excellent fluidity, wide range of chemical composition and lack of organic materials, and therefore causing higher strength and more reliable joint, in comparison with conventional brazing materials. In this study, BNi2 nickel-based brazing foil was prepared by planar flow casting method with a thickness of 45 μm and a width of 20 mm. Amorphous structure of rapidly solidified BNi2 foils was verified by XRD test carried out on both the free and chill surfaces of the foils. Surface quality of the foils was studied using scanning electron microscopy and surface roughness test. The mean value of the surface roughness (Ra) was 0.278 μm. Solidus and liquidus temperatures of the amorphous BNi2 foils were determined to be 960 and 1025 ºC, respectively by using the differential thermal analysis test. 

ارائه شده در: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

سال انتشار: 1392

 


بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل‌های آمورف آلیاژ پایه كبالت یونتیكا

چکیده:

در این پژوهش، تـأثیر پارامترهای اصلی فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل‌های آمورف آلیاژ نرم مغناطیس Co68.15Fe4.35Si12.5B15 بررسی شد. آزمایشات ریخته ریسی تحت اتمسفر آرگن انجام گرفت و ارتباط بین پارامترهای فرایند از جمله: سرعت خطی دیسك، فاصله نازل تا دیسك و فشار تزریق مذاب با ضخامت فویل‌های تولیدی تعیین و مشخص شد كه ضخامت فویل‌ها با معكوس سرعت خطی دیسك، ریشه چهارم فاصله نازل تا دیسك و ریشه دوم فشار تزریق مذاب رابطه خطی دارد. همچنین از رابطه ی ارائه شده توسط فیدلر برای پیش‌بینی و محاسبه ضخامت فویل‌های آمورف پایه كبالت تولیدی استفاده و معلوم شد كه نتایج حاصل از تحقیق حاضر انطباق بسیار خوبی با رابطه‌ی فیدلر دارند.

ارائه شده در: نشریه علمی و پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی

سال انتشار: 1392

 


Effect of Heat Treatment Temperature on the Structure and Properties of Ultra-Soft Magnetic Fe-based Nanocrystalline Ribbons

چکیده:

Amorphous Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 ribbons (25 µm in thickness) were produced using Chill Block Melt Spinning (CBMS) process and annealed at 400, 540, 580 and 680˚C for 60 minutes in a tube furnace under protective atmosphere. The structure and magnetic properties of the ribbons in the as-spun and annealed states were characterized using X-ray diffractometry, Differential Scanning Calorimetry and Hysteresisgraph. The structure of annealed ribbons at 540 and 580°C consisted of ferromagnetic Fe3Si nanograins with a bcc crystal structure (~13 nm in diameter) surrounded by an amorphous matrix. The best soft magnetic properties (i.e. high permeability and low coercivity) were obtained from the sample annealed at 540˚C. These properties are comparable with soft magnetic properties of their foreign counterparts. 

ارائه شده در: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترك انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران

سال انتشار: 1392

 


بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی نوارهای بی شکل Fe78Si9B13

چکیده:

تنش های پسماند ناشی از سرد شدن سریع مذاب در فرایند مذاب­ریسی (Melt Spinning ) را می توان با عملیات حرارتی آرامش ساختاری در دماهای پایین­تر از دمای تبلور حذف نموده و خواص مغناطیسی را بهبود بخشید. در این تحقیق، ابتدا نوار آمورف Fe78Si9B13 (با نام تجاری Metglas2605S2 مورد استفاده در هسته ترانسفورماتورها) به روش مذاب­ریسی با دیسک مبرد و با ضخامت µm   26 تولید شده و دمای شروع تبلور به روش DTA   و با نرخ گرمایش k/min   20 برابر با     535°C تعیین گردید. عملیات حرارتی نوارهای آمورف تحت گاز محافظ و در دماهای   °C   560-300 و به مدت 60-15 دقیقه انجام گردید. نتایج XRD   حاکی از آمورف بودن ساختار کلیه نمونه­ ها غیر از نوارهای آنیل ­شده در دماهای 500 و      560°C بود که در این نمونه­ ها فازهای بلوری  α –Fe، Fe2B   و Fe3B   شناسایی شد. اندازه­ گیری خواص مغناطیسی با استفاده از دستگاه پسماندنگار نشان داد که القای اشباع آلیاژ با افزایش دما یا زمان عملیات حرارتی افزایش می­یابد. در نمونه های بررسی شده ترکیب مناسب خواص مغناطیسی در دمای   °C   400 و زمان 15min   بدست آمد.

ارائه شده در: نشریه علمی پژوهشی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد

سال انتشار: 1391

 


تولید فویل­های لحیم آمورف مورد استفاده در صنایع هوایی به روش ریخته ریسی نوارهای عریض

چکیده:

فویل های لحیم آمورف تهیه شده به روش ریخته ریسی به لحاظ دارا بودن مشخصاتی نظیر ضخامت کم، سیلان عالی، بازه وسیع ترکیب شیمیایی و لذا ایجاد اتصال با استحکام بالاتر و مطمئن تر (پایدارتر) در مقایسه با مواد لحیم مرسوم، به طور گسترده ای در صنایع هوافضا مورد استفاده قرار می گیرند. در تحقیق حاضر با بررسی پارامترهای موثر بر فرایند ریخته ریسی، فویل آمورف با ضخامت 35-30 میکرومتر و پهنای 20mm از آلیاژ پایه نیکل BNi2 تولید شد. بررسی های مشخصه یابی به روش XRD نشان داد که ساختار فویل های ریخته ریسی شده آمورف می اشد. با بررسی سطح فویل ها، علاوه بر الگوی جناغی ایجاد شده بر روی هر دو سطح تبریدی و آزاد فویل ها، برجستگی های ریزی نیز بر روی سطح آزاد فویل ها شناسایی گردید که با تهیه X-Ray Map توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، این نقاط به صورت ذرات غنی از کروم تشخیص داده شد.

ارائه شده در: اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

سال انتشار: 1391

 



بررسی سینتیک نانوتبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما

چکیده:

آلیاژ نانوكریستالین Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 با نام تجاری FINEMET ، با اعمال عملیات حرارتی بر روی ماده آمورف اولیه تولید می‌شود. تعیین مشخصه‌های سینتیكی تحول ساختار آمورف به نانوکریستالین، امکان کنترل ریزساختار را از نظر اندازه و کسر حجمی فاز نانوکریستالین و لذا دستیابی به خواص مغناطیسی مطلوب   را از طریق انتخاب شرایط بهینه عملیات حرارتی میسر می‌سازد. در این پژوهش سینتیك   نانوتبلور آلیاژ آمورف   FINEMET به كمك دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی   (DTA) در شرایط   غیرهمدما و با استفاده از روش‌های هم تبدیلی و ایزوسینتیك در نرخ‌های گرمایش 5، 10،   15 و   20˚C/min بررسی شده است. تغییر ریزساختار و خواص مغناطیسی نمونه آمورف در طی   فرایند نانوتبلور در دمای   560˚C به ترتیب توسط پراش اشعه ایكس   (XRD) و منحنی‌های   پسماندنگار مورد بررسی قرار گرفته است  . 

ارائه شده در: نشریه علمی و پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی

سال انتشار: 1391

 


بررسی مکانیزم تبلور و تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15

چکیده:

در تحقیق حاضر نوارهای آمورفCo68.15Fe4.35Si12.5B15 توسط فرایند ریخته ­ریسی نوارهای عریض[1]تولید شدند و به کمک آزمایش­های پراش اشعه ایکس (XRD )، آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA ) و اندازه­ گیری خواص مغناطیسی مشخصه ­یابی شدند. انرژی فعال­سازی تبلور نوارهای آمورف به روش DTA تحت نرخ­ های گرمایش مختلف و به کمک مدل­های سینتیکی کیسینجر[2]و اوگیس- بنت[3]برابر با kJ/mol 5/673 تعیین شد. بررسی نتایج خواص مغناطیسی نوارهای آمورف عملیات حرارتی شده تحت اتمسفر گاز محافظ و در محدوده دمایی °C 560-300 به مدت زمان 60-15 دقیقه نشان داد که آنیل نوارهای ریخته­ ریسی شده تا دمای 400°C باعث افزایش مقدار القاء اشباع می­شود، در حالی که با افزایش بیشتر دما، به دلیل تشکیل فازهای بلوری محلول جامد کبالت، Fe23B6 و Co13B7 خواص نرم مغناطیسی شدیداً افت می­کند.

ارائه شده در: مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (جلد 40، شماره 2)

سال انتشار: 1391

 


فرایندهای مذاب ریسی و ریخته ریسی جهت تولید نوارهای آمورف و نانو بلوری

چکیده:

متداول ترین و کارآمدترین روش تولید آلیاژهای آمورف و نانوبلوری در بین روش های مختلف انجماد سریع، فرایند مذاب ریسی با دیسک مبرد و فرایند ریخته ریسی نوارهای عریض می‌باشد. در پژوهش حاضر با بررسی پارامترهای موثر، شرایط بهینه فرایند مذاب ریسی برای تولید نوار آمورف با ضخامت  25µm و پهنای 1mm از آلیاژ نانوبلوری Finemet و آلیاژ Metglas 2605S2 و نیز شرایط بهینه فرایند ریخته ریسی جهت تولید نوارهای نازک با ضخامت 20µm و پهنای 2mm از آلیاژ پایه کبالت Unitika بدست آمد. نوارهای آمورف Finemet به منظور ایجاد ساختار نانو بلوری و دستیابی به خواص مغناطیسی مطلوب تحت عملیات حرارتی آنیل قرار گرفتند. نتایج XRD نشان دهنده تشکیل فاز نانوبلوری Fe3Si با اندازه دانه nm 15-12 در نمونه های آنیل شده در محدوده دمایی ˚580-540 می باشد. اندازه گیری خواص مغناطیسی نشان داد که عملیات نانوکریستالیزاسیون منجر به بهبود قابل توجه خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف Finemet می شود.

ارائه شده در: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، دانشگاه امام حسین

سال انتشار: 1390

 



بررسی تولید نوارهای آمورف و نانوبلوری عریض آلیاژ FINEMET با استفاده از فناوری ریخته ریسی PFC

چکیده:

دربین تكنیكهای مختلف انجماد سریع متداولترین روشهای تولید الیاژهای آمورف و نانوساختار فرایندمذاب ریسی با دیسك مبرد Chill Block Melt Spinning برای نوارهای با پهنای كمتر از 2 میلیمتر و ضخامت 30-20 میكرومتر و فرایند ریخته ریسی نوارهای عریض (Planar Flow Casting برای فویل های با پهنای بیش از 2 میلی متر می باشد دراین مقاله ضمن تشریح فرایندهای مذكور شرایط بهینه فرایند تك مرحله ای ریخته ریسی برای تولید فویلهای آمورف و نانوبلوری عریض با ضخامت 30-20 میکرومتر و پهنای 5mm از آلیاژ پایه آهن FINEMET برای اولین بار درداخل كشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت

ارائه شده در: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تكنولوژی

سال انتشار: 1390

 



مشخصه یابی ساختاری آلیاژهای مغناطیسی CoFeSiB

چکیده:  

آلیاژهای پایه كبالت متعددی حاوی عناصر Fe، Si و B به روش ذوب القایی تحت گاز محافظ تهیه شده و ریزساختار آن ها به كمك میكروسكوپ های نوری و الكترونی روبشی، EPMA و XRD بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده با افزودن آهن به همراه بور، از تحول آلوتروپیکی محلول جامد كبالت از شبکه f.c.c به h.c.p در آلیاژهای CoFeB جلوگیری می شود، در حالی كه بور به تنهایی در این استحاله هیچ تاثیری ندارد. در آلیاژهای CoFeSiB، شبكه h.c.p ساختار كریستالی غالب در محلول جامد كبالت بوده و با افزایش مقادیر بور و سیلیسیم، كسر حجمی فازهای یوتكتیك افزایش یافته و سرانجام فاز اولیه ناپدید می شود كه این امر بهبود قابلیت آمورف پذیری را به همراه دارد. اختلافات قابل توجه در حلالیت آهن، سیلیسیم و بور در فازهای ریزساختاری را می توان علت تمایل به شیشه ای شدن مناسب آلیاژ Co67Fe5Si15B13 حین انجمادسریع دانست.

ارائه شده در: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران 

سال انتشار: 1389



بررسی تولید نوارهای نازک آمورف Unitika و نانوساختار Finemet به روش‌های مذاب ریسی و ریخته ریسی

چکیده:

در بین تکنیک‌های مختلف انجماد سریع، متداولترین روش تولید آلیاژهای آمورف و نانوساختار، فرایند مذاب ریسی با دیسک مبرد (Chill Block Melt Spinning) برای نوارهای با پهنای کمتر از 2 میلیمتر و ضخامت 30-20 میکرومتر و فرایند ریخته ریسی نوارهای عریض (Planar Flow Casting) برای ورق‌های با پهنای 200-2 میلیمتر می‌باشد. در این مقاله ضمن تشریح فرایندهای مذکور و مشخصات دستگاه مذاب ریسی تحت گاز محافظ طراحی و ساخته شده، شرایط بهینه فرایند مذاب ریسی برای تولید نوارهای آمورف با ضخامت 25µm و پهنای 0.8mm از آلیاژ نانوکریستالین پایه آهن FINEMET و شرایط بهینه فرایند ریخته ریسی برای تولید نوارهای نازک با ضخامت 20µm و پهنای حدود 2mm از آلیاژ پایه کبالت Unitika مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ارائه شده در: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران 

سال انتشار: 1389



بررسی نانوکریستالیزاسیون آلیاژ آمورف FINEMET به کمک کالریمتری روبشی تفاضلی

چکیده:

نوارهای آمورف Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 با نام تجاری FINEMET با ضخامت 25 میکرومتر به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد بطور مستقیم از مذاب تولید شدند. بررسی‌های کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) نوار آمورف نشان داد که دمای 560oC دمای مناسبی جهت استحاله ساختار آمورف به نانوکامپوزیتی متشکل از فاز نانوکریستالین (α-Fe(Si و فاز آمورف و لذا جهت دستیابی به خواص نرم مغناطیسی مطلوب در آلیاژ FINEMET می‌باشد. اندازه‌گیری خواص نرم مغناطیسی نمونه آنیل شده به روش پسماندنگاری حصول خواص مغناطیسی قابل مقایسه با مشابه خارجی این نوارها، از جمله نیروی پسماندزدای برابر با 2.6A/m، القاء اشباع 1200mT و نفوذپذیری مغناطیسی بیش از 105 را تأیید کرد. همچنین دستیابی به دانه‌های نانوکریستالین با میانگین اندازه 13nm در نمونه آنیل شده تحت شرایط بهینه از نتایج جالب توجه این پژوهش به شمار می‌روند.

ارائه شده در: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

سال انتشار: 1389



بررسی سینتیک تبلور نوارهای آمورف Fe78Si9B13 تولیدشده توسط فرایند مذاب ریسی

چکیده:

در این تحقیق، نوارهای آمورف آلیاژ Fe78Si9B13 به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد با ضخامت و پهنای به ترتیب برابر با 26 میکرومتر و 0.88 میلیمتر تحت پارامترهای بهینه تولید شدند. عدم مشاهده پیک تیز در الگوی XRD نوار مذاب ریسی شده، آمورف بودن نوارهای تولیدی را تایید کرد. آزمون های DTA و DSC به ترتیب تحت نرخ های گرمایش 20-5 و 20K/min انجام شده و دمای تبلور 552oC به روش DSC تعیین شد. در ادامه انرژی فعال سازی تبلور براساس مدل های سینتیکی کسینگر، کسینگر اصلاح شده، ازاوا، تاخور و بنت و آوگیس محاسبه گردید. در پایان با محاسبه ثوابت رابطه اورامی، مشخص گردید که جوانه زنی آلیاژ بصورت حجمی و با تعداد ثابتی از جوانه ها انجام شده و رشد بصورت دوبعدی رخ می دهد.

ارائه شده در: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران 

سال انتشار: 1389



Production of Amorphous and Nanocrystalline Magnetic Alloys Using Chill Block Melt Spinning Process

چکیده:

The Chill Block Melt Spinning (CBMS) process is the technique most extensively used in basic rapid solidification studies to produce amorphous and nanocrystalline ribbons. The effect of melt spinning process parameters including wheel linear velocity, ejection pressure and ejection angle were studied on the thickness and width of amorphous Ni-38Co-8Fe-8Si-2B(wt%) ribbons. The nanocrystalline structure in Finemet type alloys, which have attracted much interest because of their excellent soft magnetic properties, was obtained by heat treating the amorphous ribbons. The as-spun ribbons were annealed at 550°С for 1, 3, 10 and 30 minutes under argon atmosphere. The structure of annealed samples consisted of ferromagnetic nanocrystalline Fe3Si grains in the range of 8-11 nm distributed uniformly in an amorphous matrix.

ارائه شده در:    2nd Inter. Conf. on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

سال انتشار:   2009 



بررسی تولید نوارهای نازك آمورف به روش مذاب ریسی بر اساس رابطه رینولدز

چکیده:

در پژوهش حاضر با تغییر پارامترهای فرایند مذاب ریسی با دیسك مبرد (CBMS) بر اساس رابطه رینولدز امكان تولید نوارهای نازك مورد بررسی قرار گرفته و شرایط بهینه جهت تولید نوارهای نرم مغناطیس آمورف از جنس آلیاژهای پایه آهن Fe37.5Si13.5B9Nb3Cu1 و Fe78Si9B13 و پایه كبالت Co0.95Fe0.05)72.5Si12.5B15) بدست آمده است. بررسی نتایج آزمایشات نشان داد اگر پارامترها طوری انتخاب شوند كه عدد رینولدز كمتر از 2000 باشد، نوارها دارای لبه های صاف و كیفیت ظاهری مطلوبی می باشند و جهت تولید نوارهایی آمورف با ضخامت 30-25 میكرومتر، بایستی پهنای آنها كمتر از 1 میلیمتر باشد. آمورف بودن ساختار نوارها با آزمایش پراش پرتو ایكس از سطح آزاد و سطح در تماس با دیسك و نرم مغناطیس بودن آنها با اندازه گیری نیروی پسماندزدای مغناطیسی به كمك دستگاه پسماند نگار مورد تایید قرار گرفت.

ارائه شده در: سومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری

سال انتشار: 1388



بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند مذاب­ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co-8Fe-8Si-2B

چکیده:

در این پژوهش تاثیر پارامترهای فرایند مذاب ریسی بر ابعاد و کیفیت ظاهری نوارهای نازک تولیدی از آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co-8Fe-8Si-2B بررسی شد. طی چهار سری آزمایش مذاب ریسی تحت اتمسفر آرگن، پارامترهای سرعت خطی دیسک، فشار تزریق مذاب، زاویه نازل و قطر سوراخ نازل مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه نتایج، درهر سری از آزمایش ها تنها پارامتر مورد بررسی تغییر داده شد و سایر شرایط ثابت نگه داشته شدند. مشخص شد که عرض نوارهای تولیدی با افزایش قطر سوراخ نازل، زاویه نازل و فشار تزریق افزایش می یابد. افزایش سرعت خطی دیسک در سرعت های کم منجر به افزایش عرض نوار می شود، اما در سرعت های بالا تاثیر چندانی بر عرض نوار ندارد. ضخامت نوارها با قطر نازل و فشار تزریق ارتباط مستقیم، و با سرعت دیسک و زاویه نازل ارتباط معکوس دارد. تهیه نواری با ضخامت و عرض مشخص و کیفیت مطلوب مستلزم سازگاری کلیه پارامترهای مذاب ریسی است.

نام مجله: مجله علمی پژوهشی شریف

سال انتشار: 1388



ساخت و مشخصه­ یابی نوارهای مغناطیسی آمورف (CoFeSiB (Ni,Mo

چکیده:

در پژوهش حاضر, نوارهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت حاوی عناصر Fe, Si, B, Ni و Mo با ضخامت 30-20 میکرومتر و عرض 2-1 میلیمتر به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد (CBMS) تهیه شدند. نتایج پراش پرتو X آمورف بودن ساختار نوارهای تولیدی را تایید کرد. اندازه گیری خواص مغناطیسی نوارهای آمورف توسط دستگاه پسماندنگار مشخص ساخت که نیروی پسماندزدایی مغناطیسی (Hc) کلیه نوارها ناچیز بوده و در محدوده 1 تا 3A/m می باشد. ضمنا با افزایش عناصر شبه فلزی Si و B نیروی پسماندزدایی مغناطیسی و مغناطش اشباع کاهش می یابد.

ارائه شده در: كنفرانس فیزیك كاشان

سال انتشار: 1387



ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای CoFeSiB انجمادسریع یافته

چکیده:

در مقاله حاضر تاثیر افزودن عناصر شبه فلزی Si و B بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه كبالت حاوی 5at% آهن كه به روش ذوب ریسی انجماد سریع یافته اند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات تفرق اشعه X نشان داد كه افزودن عناصر Si و B به تنهایی جهت آمورف شدن کامل ساختار نوارهای ذوب ریسی شده آلیاژهای غیر یوتکتیکی CoFeSi و CoFeB كافی نبوده و در آلیاژهای چهارتایی CoFeSiB نیز برای حصول ساختار آمورف مجموع این دو عنصر و نسبت B به Si باید بیشتر از یك مقدارحداقل باشد. همچنین بررسی اثر این عناصر بر خواص مغناطیسی (Hc، Bs و Br) آنها به كمك دستگاه هیسترزیس گراف نشان داد كه هر چه مقدار مجموع عناصر شبه فلزی Si و B در آلیاژهای CoFeSiB بالاتر باشد، نیروی وادارنده مغناطیسی Hc و مغناطش (القای) اشباع Bs)Ms) نوارهای آمورف تولید شده كاهش پیدا می كنند. همچنین در مجموع Si و B ثابت، با افزایش نسبت B/Si القای اشباع و القای پسماند افزایش پیدا می کند.

نام مجله: مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت

سال انتشار: 1387



اثر لایه پوششی نقره برامپدانس مغناطیسی نوار کبالت پایه Co68.15Fe4.35Si12.5B15

چکیده:

با توجه به اهمیت عمق پوسته در پاسخ امپدانسی مواد مغناطیسی، با اعمال تغییراتی در سطح خارجی نمونه می توانیم نقطه موثر میدان را جابجا کرده و تغییراتی در پاسخ امپدانسی بوجود آوریم. در این مقاله اثر لایه نشانی نقره به روش تبخیر پرتو الکترونی با ضخامت های مختلف بر امپدانس مغناطیسی نوار کبالت پایه Co68.15Fe4.35Si12.5B15 مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش ضخامت نقره به عنوان یک رسانا در سطح نوار کبالت پایه و تغییر عمق نفوذ در نوار آمورف، جریان از داخل نوار آمورف به سمت نقره رانده می شود و در نتیجه درصد پاسخ امپدانسی افزایش می یابد.

ارائه شده در: کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

سال انتشار: 1387



معرفی فناوری مذاب ریسی

چکیده:

فناوری مذاب ریسی با دیسک مبرد یکی از فناوریهای انجماد سریع است که در آن مذاب بطور مستقیم و در یک مرحله به نوارهای نازکی به ضخامت 30- 20 میکرومتر تبدیل میشود. در این فناوری با توجه به سرعت سردشدن بالای مذاب (105-106 oC/s )، انجماد تحت شرایط غیرتعادلی تحت تبرید بالا و سرعت زیاد پیشروی فصل مشترک مذاب/جامد انجام گرفته و نوع و ترکیب شیمیایی فازهای تشکیل شده و نیز ابعاد و مورفولوژی فازها را تحت تاثیر قرار می دهد.

ارائه شده در: سومین كنفرانس ملی انجمن خلاء ایران

سال انتشار: 1386



مروری بر فناوری انجمادسریع

چکیده:

فناوری انجماد سریع (RST) روشی نسبتا جدید برای فرآوری مواد فلزی و تولید محصولاتی با مشخصات ویژه و منحصر به فرد از جمله آلیاژهای آمورف و نانوبلوری و سوپرآلیاژهای پایه نیکل می باشد. گسترش روزافزون دامنه کاربردهای صنعتی محصولات فرآوری شده با این فناوری، علی الخصوص در صنایع با تکنولوژی بالا، ضرورت کسب دانش فنی و توجه ویژه به بومی سازی این فناوری را ایجاب می کند. در این راستا گردآوری اطلاعات جامعی در رابطه با انواع فناوری ها، آلیاژها و کاربردهای صنعتی آنها می تواند مفید باشدکه در مقاله حاضر، بطور خلاصه  بیان می گردند. در فرایند ذوب ریسی با دیسک مبرد (CBMS)، که از متداول ترین و کارآمدترین روشهای فناوری انجماد سریع می باشد، سرعت سردشدن مذاب در محدوده 1-5x10-6 Ks-1 قرار دارد و از آنجائیکه این فرایند برای تولید حسگرهای مغناطیسی آمورف در گروه پژوهشی متالورژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی بکار گرفته شده و دانش فنی آن کسب شده است، بطور جداگانه اشاره خواهد شد.

ارائه شده در: اولین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری

سال انتشار: 1386



Effect of magnetic field-current annealing on the magnetoimpedance of Co-based ribbons

چکیده:

The roles of applied magnetic field during the current annealing of Co68.15Fe4.35Si12.5B15 soft magnetic amorphous ribbons have been studied. The Joule heating process causes a complex domain structure which is related to the circular field generated by the current. We have shown that magnetic field–current annealing modifies the transverse permeability and under suitable conditions, enhances the GMI response.

نام مجله: J. of Non-Crystalline Solids

سال انتشار: 2007



Magnetoimpedance effect in current annealed Co-based amorphous wires

چکیده:

Current-annealing of Co68.15Fe4.35Si12.5B15 amorphous wires has been studied at various vacuum orders. Structure-sensitive properties such as the electrical resistance during Joule heating treatment have been monitored to investigate the structural changes. Different driving currents have been flowed through the samples at different vacuums between 6×10-2 and 6×10-5 mbar. Regarding the giant magnetoimpedance (GMI) effect, annealing at different vacuums but with the same current can lead to various responses.

نام مجله: J. of magnetism and magnetic materials

سال انتشار: 2006



بررسی اثر میزان جریان ورودی و ابعاد نمونه در امپدانس مغناطیسی تسمه كبالت پایه

چکیده:

اثر امپدانس مغناطیسی تسمه Co68.15Fe4.35Si12.5B15 در بازه فرکانس بین 50 تا 250 کیلوهرتز بررسی شده است. مقدار جریان ورودی داخل نمونه با مقادیر 2.3، 12 و 24 میلی آمپر، امپدانس مغناطیسی را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات بوجود آمده در جریان های متفاوت ناشی از تغییرات نفوذپذیری مغناطیسی براثر میدان مغناطیسی بوجود آمده از جریان های متفاوت می باشد. ناهمسانگردی سطحی ماده و اثر لبه در میزان فاصله متفاوت بین پروب های اندازه گیری در این اثر بررسی شده که با روابط تئوری سازگاری دارد. میزان تغییرات حدود 26% در شرایط بهینه برای نمونه مورد نظر بدست می آید.

نام مجله: مقاله نامه هفتمین كنفرانس ماده چگال انجمن فیزیك ایران

سال انتشار: 1383


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی   (PFC)   بر مشخصات ابعادی فویل‌های آمورف آلیاژ پایه كبالت یونتیكا