صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی فناوری انجماد سریع فلزات آمورف

فلزات آمورف

آلیاژهای آمورف ، آلیاژهایی هستند که در هنگام سرد شدن سریع از حالت مذاب، اتمهای آنها فرصت لازم برای قرار گرفتن در مواضع بلوری را پیدا نكرده و بدون تشکیل آرایش های منظم اتمی (شبکه بلوری) در جای خود محبوس شده اند. نظم موجود در این آلیاژها نظم كوتاه برد و تا حدودی شبیه نظم اتمها در حالت مذاب است. به همین دلیل در آلیاژهای مذکور دانه های بلوری و مرز دانه وجود ندارد. در شکل 1 نحوه قرارگیری اتم ها در دو حالت آمورف و بلوری به صورت شماتیک نشان داده شده و الگوهای پراش اشعه X آنها مقایسه شده است.

 

شکل 1- مقایسه نحوه قرارگیری اتم ها در دو حالت بلوری (a) و آمورف (b)

و الگوهای پراش اشعه X آلیاژهای بلوری (c) و آمورف (d).