صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی توانمندی های تخصصی
گروه پژوهشی مهندسی متالورژی جهاد دانشگاهی شریف خدمات زیر را در زمینه فرآوری و سنتز مواد آمورف و نانوبلوری به روش انجماد سریع ارائه می دهد:
• تهیه نوارهای نازك فلزی با عرض 2-1 میلیمتر و ضخامت 30-20 میکرومتر به روش مذاب ریسی (Melt Spinning)
• تهیه فویل های نازك فلزی با عرض 20-2 میلیمتر و ضخامت 30-20 میکرومتر به روش ریخته ریسی (Planar Flow Casting)
• مطالعه و تحقیق د‌ر زمینه‌های فناوری انجماد سریع و مواد مغناطیسی نوین فلزی
• تولید فویل های لحیم کاری آمورف پایه نیکل با ضخامت 30 میکرومتر و پهنای 20 میلیمتر به روش ریخته ریسی
• فرآوری آلیاژهای آمورف و نانو كریستالی به روش‌های Melt Spinning و Planar Flow Casting
• آلیاژسازی د‌ر كوره ذوب القایی تحت گاز محافظ آرگون
• بررسی انجمادسریع آلیاژهای مختلف به منظور ایجاد ساختارهای آمورف و نانو بلوری
• تحقیق و تولید نمونه‌های آزمایشگاهی نوارهای مغناطیسی برای حسگرها، ترانسفورماتورها، فیلتر
و حفاظ مغناطیسی و غیره
• تحقیق و تولید نمونه‌های آزمایشگاهی آلیاژهای نانو بلوری Finemet

فویل فلزی آمورف