آزمایشگاه خوردگی و پوشش

آزمایشگاه خوردگی و پوشش

آزمون مه نمکی در محیط خنثی
آزمون چسبندگی پوشش به روش Cross-Cut
آزمون SSC  کششی، خمشی و C-Ring
آزمون HIC 
آزمون خوردگی پوشش ها و فلزات (خوردگی حفره ای، شیاری، مرزدانه ای و ...)
آزمون های الکتروشیمیایی (پلاریزاسیون، امپدانس و ...)

آزمایشگاه خوردگی

 

آزمون چسبندگی پوشش به روش Pull-off,…

آزمون سختی مدادی

آزمون مقاومت به ضربه پوشش (Falling) 

آزمون مقاومت به خمش پوشش

آزمون هالیدی

آزمون تخمین عمر آندهای MMO، اندازه گیری پارامترهای الکتروشیمیایی آندهای فداشونده، آزمون های مقاومت شیمیایی، آزمون مقاومت به گاز ترش مواد الاستومری، آزمون مقاومت به نیترات جیوه در آلیاژهای مس، آزمون مقاومت به خوردگی تنشی در آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای مس، آزمون جدایش کاتدی و

آزمایشگاه خوردگی

 

آزمایشگاه خوردگی

و پوشش

آزمایشگاه خوردگی

و پوشش