آزمایشگاه ابعادی

آزمایشگاه اندازه گیری ابعادي (Metrology) 

  • اندازه     گيري    تمامي تلرانس هاي هندسي
  • اندازه گيري دقيق با استفاده از دستگاه CMM با تلرانس 2.7 ميكرومتر
  • اندازه گيري قطعات ظريف با استفاده از پروفيل پروژكتور )سايه نگار ( با دقت يک صدم ميليمتر
  • طراحي فرآيند اندازه گيري قطعات پيچيده
  • مدل سازي قطعات صنعتي و ارائه نقشه قطعات