صفحه اصلی اخبار

سختی سنج پرتابل

تجهیز آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف به دستگاه سختی سنج پرتابل

سختی سنج پرتابل جهت اندازه گیری سختی لیب فولاد، فولاد ریخته­ گری شده و چدن بکار می رود. دستگاه سختی سنج پرتابل بر اساس اندازه‌گیری سرعت برخورد و بازگشت فرورونده کروی از جنس کاربید تنگستن عمل می کند.

آزمایش سختی سنجی به معنی تعیین مقاومت فلز در مقابل نفوذ و رسوخ یك فرورونده تحت یك نیروی فشاری معین می‌باشد. این آزمایش گاهی برای بدست آوردن یك تخمین سریع از استحكام ماده به­ كار گرفته می‌شود. 

سختی سنج پرتابل

دستگاه سختی سنج پرتابل Proceq Equotip 2- ساخت سوئیس

 

نحوه محاسبه سختی:

•    نتیجه تست سختی سنجی پرتابل میانگین حسابی قرائت 5 ضربه در یک محدوده اندازه گیری است.
•    برای زوایای پرتاب غیر از حالت عمود، مقادیر سختی اندازه گیری شده توسط دستگاه پرتابل باید تصحیح شوند.

Proceq