صفحه اصلی اخبار

چاپ مقاله اعضای گروه پژوهشی متالورژی در نشریه علمی – پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی

مقاله‌ی «بررسی سینتیک نانوتبلور نوارهای نرم مغناطیس   FINEMET در شرایط غیرهمدما»  توسط سیما میرزایی كارشناس ارشد و دكتر علی جزایری قره‌باغ عضو هیأت علمی گروه پژوهشی متالورژی نوشته شده است.


این مقاله در جلد 31 و شماره 1 نشریه علمی و پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی در بهار سال 1391 به چاپ رسیده است.

در چكیده این مقاله آمده است:

آلیاژ نانوكریستالین Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 با نام تجاری FINEMET، با اعمال عملیات حرارتی بر روی ماده آمورف اولیه تولید می‌شود. تعیین مشخصه‌های سینتیكی تحول ساختار آمورف به نانوکریستالین، امکان کنترل ریزساختار را از نظر اندازه و کسر حجمی فاز نانوکریستالین و لذا دستیابی به خواص مغناطیسی مطلوب را از طریق انتخاب شرایط بهینه عملیات حرارتی میسر می‌سازد. در این پژوهش سینتیك نانوتبلور آلیاژ آمورف FINEMET به كمك دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA) در شرایط غیرهمدما و با استفاده از روش‌های هم تبدیلی و ایزوسینتیك در نرخ‌های گرمایش 5، 10، 15 و 20˚C/min بررسی شده است. تغییر ریزساختار و خواص مغناطیسی نمونه آمورف در طی فرایند نانوتبلور در دمای 560˚C به ترتیب توسط پراش اشعه ایكس (XRD) و منحنی‌های پسماندنگار مورد بررسی قرار گرفته است.