صفحه اصلی اخبار

ثبت اختراع "طراحی و ساخت نازل ریخته ریسی فویلهای فلزی آمورف عریض"

گروه پژوهشی متالورژی جهاد دانشگاهی شریف موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی با عنوان "طراحی و ساخت نازل ریخته ریسی فویلهای فلزی آمورف عریض" گردید. مخترعین همگی از اعضای گروه پژوهشی متالورژی بوده و اسامی آنها بدین شرح است: علی جزایری قره باغ- بهزاد بینش- سیما میرزایی- حمید ارونی حصاری