صفحه اصلی خدمات آزمایشگاهی آزمون های مکانیکی

آزمون های مکانیکی

• انجام آزمایش كشش بر روی نمونه های تخت و گرد و انواع میلگرد و لوله
• تعیین استحكام كششی نهایی، تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی و درصد كاهش سطح مقطع
• انجام آزمایش خمش نمونه های جوشكاری شده، PQR جوش و خم و بازخم میلگردها
• آزمایش فشار
• آزمایش ضربه شارپی در دماهای محیط، صفر درجه و زیر صفر
• میکرو سختی سنجی قطعات فلزی به روش‌های ویكرز و نوپ و تهیه پروفیل سختی
• سختی سنجی ماکرو به روش‌های برينل، ويكرز و انواع راكول
• تعیین کلاس پیچ و مهره
• تعیین ثابت فنرهای کششی و فشاری
• تخت کردن، Wedge test، Nick Break، Break test، Flair test، Flange test
آزمون کشش-فشار-خمش آزمون ضربه شارپی میکرو سختی سنجی ماکرو سختی سنجی