برنج  دو فازي آلفا - بتا   ساختار فورج شده 2
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی