برنج  دو فازي -  تيغه هاي فاز آلفا در زمينه فاز بتا
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی