صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی

1 کتاب خواص مکانیکی سرامیک ها
2 آزمایشگاه انجماد سریع جهاد شریف
3 طرح های پژوهشی
4 مقالات منتشر شده
5 افتخارات و اختراعات
6 کتاب فناوری انجماد سریع